דת וילדים ונוער

<embed>

ד"ר חניתה קושר ופרופ' אשר בן אריה:  דת ורווחה סובייקטיבית של ילדים

תיאור המחקר: מחקר זה מבוצע במסגרת מחקר בין לאומי אודות רווחה סובייקטיבית בקרב ילדים בעולם, מתוך ניסיון לחשוף את תפקיד הדת בהתייחס לרווחתם הסובייקטיבית של ילדים ממדינות שונות בעולם.  מטרות המחקר הינן: בחינת הקשר בין ההשתייכות הדתית של הילד והרווחה הסובייקטיבית שלו, בחינת הקשר בין הרמה הדתית והרוחנית של הילד לבין הרווחה הסובייקטיבית שלו.  

וכן, בחינת השאלה, האם הקשר בין הרמה הדתית של הילד והרווחה הסובייקטיבית שלו, מתבטא באופן שונה בין קבוצות חברתיות שונות.

> לקריאת דוח סיכום המחקר

_____

 

הדס ברבי בהנחיית ד"ר דפנה טנר:  נשים חרדיות ודתיות שורדות גילוי עריות: תפיסות לגבי אימהות

תיאור המחקר:  מחקר זה נערך במסגרת עבודת תזה בשיטה איכותנית על חווית האימהות של נשים חרדיות ודתיות שנפגעו בגילוי עריות.
המחקר בודק כיצד ההקשר התרבותי, החרדי והדתי, של נשים אלו, שבו גילוי עריות נתפס כאחד מהחטאים החמורים ביותר ושעליו נאמר "ייהרג ואל יעבור", מעצב את חוויית אימהותן.  

שאלות המחקר מתייחסות לשני מרכיבים עיקריים: כיצד חוות נשים חרדיות ודתיות שבילדותן נפגעו בגילוי עריות את אימהותן. וכן, כיצד תפיסתן של נשים חרדיות ודתיות משפיעה על אימהותן הפגיעה שחוו בילדותן.

_____

 

נתנאל גמרא, דוקטורנט בהנחיית פרופ' דורית רואר סטריאר וד"ר יוחאי נדן: תפיסות לגבי סיכון ומוגנות בקרב עובדים סוציאליים המטפלים באוכלוסייה החרדית

תיאור המחקר: מחקר זה נערך במסגרת לימודי הדוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית של האוניברסיטה העברית.
הרציונל למחקר הוא הפערים בתפיסות הקיימים כיום בין החברה החרדית ורשויות הרווחה לגבי תפיסות סיכון ומוגנות של ילדים. פערים אלה מהווים כר פורה לכשלים בתחום האבחון והערכה של סיכון, נתינת וסיפוק שירות, הגנה מניעה והתערבות. המחקר יערך בשיטה איכותנית.

שאלות המחקר מתייחסות להיבטים הבאים: אופי תפיסתם של אנשי מקצוע העובדים עם חרדים אודות סיכון ומוגנות של  ילדים, מה הם האתגרים ודרכי התמודדות של אנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסייה זו?, איזו הכשרה ניתן לספק לאנשי מקצוע העשויה לתת מענה לאתגרים אלו? וכן, האם קיימים הבדלים בתפיסות אנשי מקצוע המגיעים מהאוכלוסייה החרדית לבין אנשי מקצוע מהאוכלוסייה הכללית אודות סיכון ומוגנות של ילדים בחברה החרדית?

מחקר זה יתרום להבנה של ערכי החברה החרדית ביחס  לסוגיות הנוגעות לילדים בסיכון.

_____

 

ד"ר שרה זלצברג, תפיסות של בני סמכא  בחברה החרדית בנוגע לפגיעות בילדים ודרכי התמודדותם עימן

המחקר מתמקד בתפיסות של בני סמכא בחברה החרדית - רבנים ועסקנים - ביחס לפגיעות מיניות, פיזיות ורגשיות בילדים, ולעמוד על דרכי התמודדותם עימן.

בחינת סוגיות אלה נושאת משמעות מיוחדת בשל חשיפתם של ילדים מן הציבור החרדי לפגיעות באופן שאינו ניתן לביטול (אתגר, 2009; בן לבבי ומאירי, 2010; זלצברג, 2017),  בשל ההשפעה הרבה שיש לרבנים ולעסקנים על הציבור החרדי, בשל מרכזיות תפקידם כסוכני שינוי (Hakak, 2016), ונוכחהמציאות המורכבת, שבה נתבעים רבנים ועסקנים להתייצב בו-זמנית מול כמה חזיתות בעלות אינטרסים מנוגדים, לרבות בני סמכא אחרים. במציאות שכזו, ועל רקע גבולותיה המשתנים של החברה החרדית בשנים האחרונות (זיכרמן וכהנר, 2012), שאלת דרכי התמודדותם של רבנים ועסקנים עם סוגיות הנוגעות לפגיעות בילדים עולה ביתר שאת.

שיטת המחקר: במטרה ללמוד על תפיסותיהם של רבנים ועסקנים ביחס לפגיעות בילדים ועל דרכי התמודדותם עם הפגיעות, מתוך עולם המושגים שלהם, נשען המחקר על הפרדיגמה האיכותנית Denzin & Lincoln, 2011)). איסוף הנתונים יעשה באמצעות ראיונות עומק (Patton, 2015) עם 15 רבנים ועסקנים מן החברה החרדית. המחקר נשען על גישת ה"תאוריה המעוגנת בשדה" (Strauss & Corbin, 2015), הרלוונטית כאשר מדובר בשאלת מחקר כללית ללא השערה שטעונה אישוש או הפרכה, כפי שהדבר אמור במחקר הנוכחי. בהתאם לגישה זו עיבוד הנתונים יעשה באמצעות ניתוח תוכן 2012),Creswell).

למחקר משמעות יישומית חשובה: הכרת תפיסותיהם של הרבנים והעסקנים בנוגע לסיכון ולמוגנות, תוכל לסייע לאנשי מקצוע בהכרת צרכיה המיוחדים של האוכלוסייה החרדית בנוגע לפגיעות בילדים, ובכך לתרום לזיהוי ערוצי התערבות, מניעה וטיפול באופן מותאם תרבות -בהלימה להשקפותיה של אוכלוסייה זו ותוך שמירה על כבודה וערכיה. בתוך כך, ההכרות עם תפיסותיהם והתנהלותם של הרבנים והעסקנים בנושא, תוכל לקדם שיתוף פעולה בינם לבין אנשי המקצוע, בהתמודדות עם פגיעות בילדים בחברה החרדית.