<embed>

אירועים

היחס ל"שיגעון" בראי הפסיכולוגיה היהודית

23 מרץ, 2022

כ' אדר ב' תשפ"ב

היחס ל"שיגעון" בראי הפסיכולוגיה היהודית: על פי מודל ה'פרד"ס' של פרופ' רוטנברג

המפגש יערך לרגל חגיגות שנת ה-90 לפרופ' רוטנברג ולקראת 18 שנה של מכון רוטנברג

 

מתוך דברי הסיכום של ד"ר ברוך כהנא בהתייחס ליחס לשגעון, התבוננות באדם שהרז מתוכו נדחה. כשדוחים את החלק הזר הוא מתעצם ונהפך ל"אנא אמלוך".  בתהליך התיקון ד"ר כהנא מזמין להתבונן, לראות את הרז ולנסות לחשוף אותו.

להלן הקישור לאירוע