<embed>

אירועים

נוער וצעירים במצוקה בחברה החרדית

12 ינואר, 2022

י' בשבט תשפ"ב

נוער וצעירים במצוקה בחברה החרדית:
אתגרים ודרכי סיוע פורצות דרך

בהשתתפות ד"ר אסף מלחי ומר מיכאל נכטילר

 

ההרצאה הראשונה נערכה על ידי ד"ר אסף מלחי, מהמכון הישראלי לדמוקרטי.  ד"ר מלחי העוסק במחקרים בתחום החברה החרדית התייחס בהרצאתו לעולם הישיבות ולאחוזי נשירה של תלמידי ישיבה בטווח גילאים 13-17.  מאפייני נשירה הנובעים מקשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים.  עם השנים התפתחו מסגרות חינוך חרדיות חלופיות לאוכלוסיה זו. אחד האתגרים העולים מול מסגרות אלו הוא חוסר לגיטימציה חברתית שאינה ניתנת להם. ד"ר מלחי התייחס לריבוי גורמי התערבות בזירה רב מערכתית זו, כמו רשויות מקומיות, יזמים ואנשי חינוך חרדיים משרדי ממשלה ועוד.  מה שמקשה על איגוד המשאבים וגורם לחוסר התערבות מתאימה לאוכלוסיה זו הנמצאת בסיכון. המלצתו של ד"ר מלחי הינה להקים ועדה שתייצר שפה משותפת בתוך משרד החינוך כדי למנוע נשירה ולתת מענה מתאים.

 

ההרצאה השניה נערכה על ידי מר מיכאל נכטילר, מנהל ארגון אקשיבה וסמנכ"ל רשת נצח. ההרצאה עסקה ביצירת חבל הצלה וירטואלי עבור נוער וצעירים בחברה החרדית.  אתר אקשיבה נועד לתת מענה עבור אוכלוסיה הנתונה בקשיים רגשיים וחברתיים, אוכלוסיה שאינה מקבלת תמיכה מהסביבה הקרובה אליה והנתקלת בהשתקה והתעלמות חברתית.  מטרת ארגון אקשיבה היא לתת מענה אינטרנטי ראשוני אך לא טיפול. מבין הדילמות האתיות שאיתן צוות אקשיבה מתמודד מתייחסות לנושאים שונים. לדוגמא: פונה שהעלה בעיה מוסרית שהוא עבר עליה, האם נותנים לאדם זה תמיכה? האם מוכיחים אותו? מהי ההתייחסות לעיסוק בנושאים נפיצים כמו התגייסות לצה"ל או לדילמות אמוניות? האם המענה לפונה אישה ינתן על ידי אשת צוות או איש צוות מטעמי צניעות ועוד.

 

קישור להרצאה >>