<embed>

אירועים

מפגש חוקרים ואנשי מקצוע בנושא נישואין בחברה החרדית

22 מרץ, 2017
מפגש חוקרים ואנשי מקצוע בנושא נישואין בחברה החרדית

כ"ד באדר התשע"ז

סוגיית הנישואין בחברה החרדית

המפגש נערך בשיתוף עם איגוד המטפלים החרדי שנערך במרכז לרווחה חברתית יהדות ואתיקה עסק בסוגיית הנישואין בחברה החרדית. 

בחלקו הראשון של המפגש הגב' נטע גילבוע- פלדמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת בר אילן, הרצתה אודות שידוכים בחברה החרדית, מחקרה התבסס על 25 ראיונות חצי מובנים.  נטע דנה בסוגיות הנוגעות לשידוכים מורכבים ובפרט למצבים בהם אחד המשודכים סובל ממוגבלות פיזית או נפשית. נטע משתמשת בהמשגות שונות על מנת לתאר את תהליך ההשתדכות, כגון: "הון שידוכי", "חברת משתדכים" ועוד. ההרצאה הדגישה את המורכבות של שידוכים של אנשים עם מוגבלויות בחברה החרדית ואת הצורך להעניק תמיכה וסיוע בהתמודדות עם מרכבות זו. בדיון שעלה הופיעו שאלות הנוגעות להמשך מחקר והעמקה כגון: הסטיגמה הקיימת בחברה החרדית הנוצרת על רקע של חוסר ידע אודות מחלות גנטיות, צורות הון שונות של חרדים ממוצא אשכנזי לעומת חרדים ממוצא ספרדי ועוד.

חלקו השני של המפגש התבסס על מחקרה של עו"ד חיה גרשוני.  חיה עסקה בזכות הנישואין לנשים עם מוגבלות בחברה החרדית.  חיה דנה במודלים שונים שעסקו בביקורת אודות נושא המוגבלות בחברות המסורתיות לאורך ההיסטוריה, ועד למודלים המאפיינים את הגישה הפוסט מודרניסטית.  חיה נגעה במושג ה"זכות" שהינו שונה בחברה החרדית לעומת החברה הליברלית. והעלתה השערות היכן החברה החרדית לכודה.  חיה מאירה את התפיסה השונה של השיח על הזכות לנישואין של אנשים עם מוגבלות בחברה החרדית ואת הצורך להבין את השונות בתפיסה זו כשמעניקים תמיכה למשפחות עם אדם עם מוגבלות בסוגיות הקשורות לנישואין.   בדיון שהתפתח עלו סוגיות שונות כגון: היכן מקום אחריות הקהילה? עד כמה קיים מענה מקצועי עבור אוכלוסייה זו, הן מתוך החברה החרדית והן מתוך החברה הכללית ועוד. להלן סירטון ההרצאה: