<embed>

אירועים

טיפול במצבי משבר ומצוקה בציבור הדתי: אתגרים ודרכי פעולה

18 יוני, 2018
אלימות במשפחה

ה' בתמוז התשע"ח

 
חלקו הראשון של המפגש עסק בקווי מתאר כלליים לבניית שרות המותאם תרבותית למגזר הדתי. ההרצאה הועברה על ידי ד"ר שלומית להמן, מנהלת מרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה לציבור הדתי והחרדי. שלומית דנה בתכנון שרות, מרכיבי הנגשה, ויישום בחדר הטיפול בהקשר להתאמה לציבור שומר מצוות. 
תוארו מס' שלבים בתהליך בניית השרות: השלב הראשון התיחס להגדרת הבעיה אודותה השרות מוקם והנגשת השרות לעולם הדתי,  תוך שימוש בגישה מערכתית להתמודדות עם הבעיה.  השלב השני התייחס לשם המרכז שנבחר: "מרכז למשפחה".  שם זה נבחר על מנת לעמעם את תוכן עיסוק המרכז ולהקל על ההנגשה לציבור הדתי.  השלב השלישי של התהליך התייחס לבחירת מיקום המרכז. "יד שרה" נחשב לשירות מוכר עם רמת אמון גבוהה בציבור הרחב. 
כמו כן, שלומית התייחסה להקמת ועדת הרבנים המייצגים את הזרמים השונים בעולם הדתי. בוועדת רבנים זו ניתן להעזר על מנת לקבל לגיטימציה הלכתית להגעה למרכז הטיפולי, העלאת המוכנות לקבלת פתרון לבעיה, והתייעצות בפסיקה הלכתית בעת הצורך. 


אלימות במשפחהבהמשך ההרצאה, שלומית התייחסה למס' מאפיינים הקיימים בשפה הדתית המופיעים גם בחדר הטיפול. אחד המאפיינים שהוזכרו התייחס לשפה הדתית הכוללת ערכים, נורמות, ציטטות של פסוקים ואימרות חז"ל. שפה אידיאולוגית כוללנית המתעלמת מחווית הפרט.  מרכיבים שפתיים אלו עשויים להקשות רבות על מקבל השרות להגיע בתהליך הטיפולי לשפה אישית- פרטית.   שלומית ציינה פתרון דיאלוגי בו ניתן בתהליך הטיפולי להשתמש בשפה האידיאולוגית לצד פיתוח של החוויה הפרטית.  
חלקו השני של המפגש התייחס למקום הרב בציבור הדתי והחרדי והועבר על ידי הרב בני להמן, פסיכולוג קליני. הרב להמן בהרצאתו התייחס לשאלה היכן קיים הגבול בין העבודה הטיפולית לבין העבודה החינוכית.
הרב להמן התייחס למצבים בהם תפיסות ואידיאולוגיות הקיימות בעולם הדתי עשויות לעיתים להיות גדולות יותר מכוחות האגו של האדם מה שעלול להוסיף תסכול רב לתהליך ההתמודדות של הפרט בחייו.  עולם הפסיכולוגיה עוסק במצוי, תפקיד הפסיכולוג הינו לאפשר לכוחות הנפש של האדם שיהיו נתונים לרשות האדם.  לעומת זאת, התורה או כל שיטה אידיאולוגית עוסקת -ברצוי. בחירת היעד לחיים נתונה בידי האדם עצמו או בהתייעצות עם הרב. עמדות שונות של איש הטיפול לעומת עמדות המייצגות אידיאולוגיות עשויות לעורר מתח ובלבול בין התפקידים השונים וקיימת חשיבות להפרדה וחלוקת התפקידים בין הרב או איש החינוך למטפל.
הרב להמן ציין בהרצאתו אופציה להתמודדות כמחנך, יצירת שיח פסיכו חינוכי שבו ניתן להציב אפשרויות רבות בפני האדם המתמודד עם קושי, כגון הפניה לטיפול ראשוני כדי להבין את המקום הנוכחי בו האדם שרוי.  ובנוסף, שימוש בעקרון בסיסי להכוונת ההתמודדות של איש הטיפול אל מול קונפליקטים העולים במרחב של העולם הדתי: הצבת החשיבה אודות הרציונל המקצועי של איש הטיפול אל מול הקונטקסט הדתי והעמדות הדתיות.

אלימות במשפחה
אלימות במשפחה
ד"ר שלומית להמן והרב בני להמן