<embed>

אירועים

אתגרים ומענים בשילוב חברתי של אנשים עם מוגבלות ושל משפחותיהם בחברה החרדית

30 מאי, 2019
אתגרים ומענים בשילוב חברתי של אנשים עם מוגבלות ושל משפחותיהם בחברה החרדית

כ"ה באייר התשע"ט

הארוע נפרס על פני שני חלקים. בחלקו הראשון, הרב חיים פרקל, מנכ"ל "עלי שיח" ו"מגן אברהם", יקיר ירושלים, דיבר על פיתוח מענים לבעלי מוגבלות מן הציבור החרדי: הרצאתו החלה מסיפורו האישי שהוליד עשייה חברתית. בשל אי מציאת מקום המותאם לדרישות ולאורחות החיים החרדיים, הרב פרקל הקים ארגון התומך בתחום הדיורי התעסוקתי והשילוב החברתי עבור אנשים הסובלים מאוטיזם.

חלקו השני של יום העיון, התמקד בהרצאתה של גב' מרים כהן, עובדת סוציאלית. הרצאתה עסקה בשאלה: כיצד ניצור שינוי בדרך לשילוב בקרב נשים חרדיות הנשואות לבעל המתמודד עם מחלה נפשית? מרים תארה את חווית הנטל הסובייקטיבי והאובייקטיבי של נשים אלו וכן את  ודפוסי הפנייה לעזרה של נשים חרדיות הנשואות לבעל המתמודד עם מחלה נפשית.  ממצאיה התבססו על מחקרה האיכותני.  כמו כן, מרים התייחסה לתפקיד הדואלי הקיים בקהילה בנוגע לחווית הנטל: שיתוף מול הסתרה, ליום תורה ומצוות בחווית הנטל, וכן חווית הנטל העולה בהקשר זוגי.

ההשלכות לפרקטיקה הדגישו את חשיבות פיתוח והנגשה של תוכניות שיקלו על בנות הזוג  לקבל עזרה. תוך התיחסות לבדידות הקיצונית אותה הן חוות והדואליות של הקהילה בשיתוף ופניה לעזרה.

להלן תמונות של הרב פרקל ומרים כהן