אוכלוסיות בסיכון

Zalcberg, Sarah. 2017. The place of culture and religion in patterns of reporting sexual abuse of ultra-Orthodox male victims. Journal of Child Sexual Abuse 26(5), 590-607.
 
This article deals with reporting patterns of sexual abuse in males in a religious-cultural context through a case study of ultra-Orthodox Jewish (Haredi) men who were young victims of sexual abuse.
The study is based on in-depth interviews with forty Haredi men. The results indicate that sexual abuse involving ultra-Orthodox boys was and is under-reported. Moreover, the results indicate that even when such incidents were reported, the avenues for disclosure were parents, educational-religious figures, and friends. It was also found that silencing in matters related to sexuality, viewing sexual abuse in boys as a serious sin and taboo, and encouraging blind obedience – all of which characterize Haredi society – were factors in the under-reporting.
The results also show a strong tendency to cover up incidents of sexual abuse on an individual level, on a family level, and at the community level. The findings indicate a linkagebetween the religious and cultural background of male victims of sexual abuse and their reporting patterns. 

_____

 

Zalcberg, Sarah. 2015. "They Won't Speak to Me, but They Will Talk to You”: On the Challenges Facing a Woman Researcher Doing Fieldwork among Male Ultra-Orthodox Victims of Sexual Abuse. Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender 29, 108-132.

This article discusses how I, as a female researcher, was able to do research in a field normally off limits to women – male ultra-Orthodox society ­– in which, moreover, the specific topic, the sexual abuse of boys, is taboo and surrounded by a strong “conspiracy of silence.” Despite the complexity of both the field and the topic, I was able to find and interview a sample of forty ultra-Orthodox victims of sexual abuse.

The article describes the multi-channel approach I used to locate potential interviewees. It also introduces that modular typology I developed to facilitate the creation of an interview format appropriate to both the personal and the cultural needs of the interviewees. By using these two strategies, I was able to obtain maximum cooperation.

_____

 

זלצברג, שרה. 2015. מאפיינים של קשרים מיניים פוגעניים בקרב בנים חרדים, ניתוחם ומשמעותם. קרימינולוגיה ישראלית 4, 73-104.

מאפיינים של קשרים מיניים פוגעניים בקרב בנים חרדים ניתוחם ומשמעותם

החברה החרדית מאופיינת בפיקוח מחמיר על המיניות, המתבטא במגבלות רבותבנוגע לגוף, בגדרי צניעות מחמירים ובהפרדה בין גברים לנשים במרבית תחומי החיים. סוגיותהנוגעות למיניות נתפסותבחברה זו כטאבו, ואזכור נושאים הקשורים בכך טעון השתקהעד הנישואין. על רקע זה בנים חרדים המתנסים בפעילות מינית פוגענית, שהיא פעילות העומדת בסתירה מוחלטת לאיסורים המופעלים עליהם בתחום המיני, נפגשים עם מציאות מורכבת במיוחד, שטרם זכתה להתייחסות מחקרית.

מאמר זה בוחן מציאות זו ומבקש ללמוד על התנסויותיהם של בנים חרדים שעברו פגיעה מינית ולעמוד על כמה מן המאפיינים הייחודיים לפעילות מינית פוגענית בקרב בנים חרדים. הנתונים נאספו באמצעות ראיונות עומק עם ארבעים גברים חרדים שעברו פגיעה מינית בידי אנשים מקשת רחבה של דמויות. עיבוד הנתונים נעשה באמצעות ניתוח תוכן.

מן הממצאים עלה כי מרבית המרואיינים חוו פגיעה מינית מצד גורמים מוכרים וקרובים להם, בעיקר חברים ודמויות בעלות סמכות דתית-חינוכית. עוד נמצא כי המרואיינים הגיבו לפגיעהבמגוון צורות, החל מחוסר מודעות לכך שעברו פגיעה מינית וכלה במצוקה קשה, שלוותה בתחושה חזקה של תודעת חטא ובקונפליקטים קשים. היו כאלה שראו בפעילות המינית הפוגענית דבר שבשגרה וחלק בלתי נפרד ממציאות חייהם באותה העת.