פרופ' מרים שיף

פרופ' מרים שיף
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד
האוניברסיטה העברית בירושלים